Laboratórium neuropsychológie Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK

Výskumy

ADPD (2023-2025)

V rokoch 2023-2025 realizujeme výskumný projekt VEGA „Porucha fatických funkcií vo včasných štádiách Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby“.

Hlavným cieľom projektu je integráciou prístupu klinickej psychológie, neuropsychológie a logopédie preskúmať fatické funkcie u pacientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou vo včasných štádiách. Neuropsychologický profil (vrátane hodnotenia fatických funkcií) vyhodnotíme vo vzťahu k bežne nedostupným volumetrickým dátam pacientov.  

Prostredníctvom úloh verbálnej fluencie, konfrontačného pomenovania a naráciou stanovíme diferenciálne charakteristiky v profile jazykového deficitu pacientov v slovenskom jazyku. Overíme aj využiteľnosť autorského testu ASpoR pre detekciu včasných štádií týchto ochorení. Anotované nahrávky z realizovaných vyšetrení budú tvoriť základ slovenskej rečovej databázy určenej pre nadväzujúce vedecké a pedagogické účely.  


ALOIS (2021-2025)

V rokoch 2021-2025 realizujeme výskumný projekt APVV-21-0373 “Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky.”

Zámerom projektu je vykonať interdisciplinárny výskum, ktorý má viesť k umožneniu diagnostiky a sledovaniu postupu miernej kognitívnej poruchy a Alzheimerovej choroby automatickou analýzou rečovej komunikácie vyšetrovaného. Členmi riešiteľského konzorcia sú teoretickí i klinickí psychológovia s úzkymi kontaktmi na pacientov, fonetik a lingvista, odborníci na strojové učenie a umelú inteligenciu, i výskumníci z firmy, ktorá plánuje vysledky základného výskumu realizovaného v tomto projekte neskôr uplatniť pri vývoji aplikácií.

V projekte sa zameriavame na stanovenie neuropsychologických a logopedických aspektov vplyvu miernej kognitívnej poruchy a Alzheimerovej choroby na rečový prejav vyšetrovaného, ktoré sú vhodné na automatickú detekciu a vyhodnotenie pomocou umelej inteligencie. Vytvárame tiež odborne anotovanú databázu rečových nahrávok v slovenčine, určenej na štúdium prejavov neurodegeneratívnych ochorení v hlase a rečovom prejave vyšetrovaného, voľne prístupnej pre vedecké a akademické účely.

Projekt má viesť k vytvoreniu a overeniu nových diagnostických metód, využívajúcich najnovšie poznatky z informatiky, sociálnej robotiky, strojového učenia a umelej inteligencie, ktoré by našli uplatnenie v praxi klinických psychológov.


Videokazuistiky (2022)

V roku 2022 realizujeme projekt “Neurodegeneratívne ochorenia vo videokazuistikách” podporený Nadáciou Tatra banky.  

Pre implementáciu najnovších poznatkov o neurodegeneratívnych ochoreniach a postupov neuropsychologickej diagnostiky sú vytvárané videokazuistiky.  Ide o efektívny nástroj priamej demonštrácie aj v podmienkach telemedicíny a dištančnej formy výučby, ktorý je nezávislý od bezprostredného kontaktu s pacientom napr. v podmienkach ohrozenia vyšetrovaného priamym stykom. Formát je vo výučbe zároveň pomerne zriedkavo zastúpený, čo súvisí s technickými, ako aj eticky striktnými požiadavkami na jeho realizáciu. Transfer dostupných napr. zahraničných zdrojov je súčasne značne limitovaný, keďže neuropsychologické vyšetrenie je viazané na materinský jazyk. 

Hlavným cieľom projektu je vo výučbe na pregraduálnom a postgraduálnom stupni demonštrácia klinickej symptomatologickej manifestácie vybraných typov neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, vaskulárna demencia) v rôznych štádiách ochorenia. Realizácia tohto projektu tak umožní vznik unikátneho výučbového materiálu.


KOGEX (2018-2019)

V rokoch 2018- 2019 sme realizovali projekt „Kognitívny profil u extrapyramídových ochorení”. 

Medzi extrapyramídové ochorenia patria hypokinetické poruchy hybnosti, ktoré sú spojené s ochudobnením pohybu (Parkinsonova choroba) a hyperkinetické poruchy, ktoré sa naopak vyznačujú nadmernými mimovôľovými pohybmi (cervikálna dystónia). 

Parkinsonova choroba je spojená s progresívnou degeneráciou nigrostriatálnych dopaminergických okruhov, ktoré vedú k rozvoju typických motorických a nemotorických symptómov. Medzi nemotorické symptómy patria aj kognitívne poruchy, ktoré zahŕňajú poruchy pamäti, koncentrácie, či dysexekutívny syndróm. Menej prebádanou oblasťou sú poruchy sociálnej kognície, ktorá je dôležitá v sociálnych interakciách. Jedná sa teda o schopnosť identifikovať, vnímať a interpretovať sociálne relevantné informácie.

Najrozsiahlejšiu oblasť výskumu emočného spracovávania u pacientov s PCH predstavuje rozpoznávanie emočných podnetov. Štúdium emočných výrazov sa tradične zameriava na tvárovú expresiu ako primárny kanál komunikovania emócií. Často ignorovaným kanálom je posturálne vyjadrenie emócií, čiže prejav emócie telom. V našej štúdii sme skúmali  rozpoznávanie emócií v modalitách tvárovej aj posturálnej expresie u pacientov s Parkinsonovou chorobou a cervikálnou dystóniou v porovnaní so zdravými osobami. Celkovo bolo vyšetrených 92 participantov (47 zdravých osôb, 27 pacientov s Parkinsonovou chorobou, 18 pacientov s cervikálnou dystóniou). Výsledky neuropsychologických testov a úloh zameraných na rozpoznávanie emócií boli analyzované aj vo vzťahu k výsledkom neurozobrazovacích metód. 

Podrobnejšie informácie nájdete na : https://www.startlab.sk/projekty/372-aby-veda-nebola-bieda/


NEUROPSY (2016-2020) 

V rokoch 2016-2020 sme realizovali výskumný projekt APVV-15-0686 “Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY”.

Na Slovensku bolo v minulosti vydaných a štandardizovaných niekoľko neuropsychologických testov. Projekt reflektoval na potrebu tvorby a vývoja flexibilných súborov testov tzv. neuropsychologických batérií, ktoré sú vyvinuté pre pacientov s rôznymi poruchami a ochoreniami. Účelom tvorby takýchto batérií je zoštandardizovať proces hodnotenia, ktorý umožní vzájomné a hlavne dostatočne reliabilné a valídne zhodnotenie stavu kognitívnych (poznávacích) funkcií pacienta. 

V projekte bolo vyšetrených celkovo 487 zdravých participantov. Výsledky projektu priniesli súbor štandardizovaných neuropsychologických testov určených na diagnostiku kognitívnych porúch, ktoré sú využiteľné pre klinických psychológov a odborníkov z odboru psychiatria a neurológia.

Výstupy projektu vo forme neuropsychologickej batérie NEUROPSY, Príručky pre administrátora a aplikácia NeuroNorm sú využiteľné v klinickej praxi v rámci diferenciálnej diagnostiky kognitívnych porúch a taktiež pri sledovaní efektu terapie.

Taktiež boli vypracované odporúčania k neuropsychologickej časti diagnostiky ľahkej kognitívnej poruchy, ktoré môžu viesť k väčšej štandardnosti psychodiagnostického procesu a záverov z neuropsychologických vyšetrení.

Štandardizované metódy môžu byť ďalej používané v pokračujúcich výskumných projektoch. Vybrané výstupy boli v rámci diseminácie výstupov bezplatne zaslané do najväčších psychiatrických a neurologických kliník zaoberajúcich sa danou problematikou na Slovensku.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.neuropsybateria.sk